Voorwaarden

Lees het volgende aandachtig door. Uw gebruik van de Easybora website en aankoop van de producten (of diensten) (“Producten”) daarop betekent dat u akkoord gaat met deze algemene voorwaarden (“Voorwaarden”).

Definities

 1. Weeteling Keukens : Easybora , Gevestigd te Grootebroek onder KvK nr. 36053725
 2. Klant : degene wie Weeteling Keukens een overeenkomst is aangegaan
 3. Partijen : Weeteling Keukens en klant samen
 4. Consument : een klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden en leveringen van diensten of producten door of namens Weeteling Keukens
 2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkend voorwaarde van de klant of van derde uitdrukkelijk uit

 

Prijzen

 1. Alle prijzen die Weeteling keukens hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders is overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Weeteling Keukens hanteert voor zijn diensten en producten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Weeteling keukens te allen tijde wijzigen.
 3. Partijen komen voor een dienstverlening door Weeteling Keukens een totaalbedrag als richtprijs overeen, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.
 4. Weeteling Keukens is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.
 5. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat vallen, dient Weeteling Keukens de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.
 6. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger gaat vallen, heeft de klant recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met de 10% uitkomt.
 7. Weeteling Keukens heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
 8. Voorafgaand aan de ingang ervan zal Weeteling Keukens prijsaanpassingen meedelen aan de klant
 9. De consument heeft het recht om de overeenkomst met Weeteling Keukens op te zeggen indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijnen

 1. Producten worden direct afgerekend.
 2. Weeteling Keukens mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het overeengekomen bedrag verlangen.
 3. De klant dient de betaling achteraf binnen 3 werkdagen na levering te hebben voldaan.
 4. Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dat betekend dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Weeteling Keukens een aanmaning hoeft te sturen c.q in gebreke hoeft te stellen.
 5. Weeteling Keukens behoud zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

 1. Betaald de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Weeteling Keukens gerechtigd de wettelijke rente van 2% per maand voor niet-handelstransacties in rekening brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand word gerekend.
 2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Weeteling Keukens
 3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten
 4. Wanneer de klant niet tijdig betaald, mag Weeteling Keukens zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
 5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Weeteling Keukens op de klant onmiddellijk opeisbaar.

Recht van reclame

  1. Zodra de klant in verzuim is, is Weeteling Keukens gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde aan de klant geleverde producten.
  2. Weeteling Keukens roept het recht van reclame in doormiddel van een schriftelijke of elektronische mededeling.
  3. Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar dit recht betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Weeteling Keukens, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.
  4. De kosten voor het terughalen of-brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Herroepingsrecht

 1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat:
  • Het product niet is gebruikt
  • De verzegeling nog intact is, indien het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud (dvd’s, cd’s, etc)
  • De consument niet heeft afgezien van zijn herroepingsrecht
  • Het geen dienst betreft die met instemming van de klant volledig worden uitgevoerd binnen de 14 kalenderdagen bedenktijd en waarbij de klant uitdrukkelijk om de heeft verklaard van het herroepingsrecht af te zien.
 1. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan:
  • Zodra de consument de overeenkomst van de dienst heeft gesloten
  • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via het internet gaat afnemen
 1. De consument kan zijn beroep op herroepingsrecht kenbaar maken via info@easybora.nl
 2. De consument is verplicht om het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht te retourneren aan Weeteling Keukens , Bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

Vergoeding van bezorgkosten

 1. Indien de consument tijdig van zijn herroepingsrecht gebruik heeft gemaakt en als gevolg daarvan tijdig de volledige bestelling aan Weeteling Keukens heeft geretourneerd, dan zal Weeteling keukens eventuele betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledige geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Weeteling Keukens voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

 1. Weeteling keukens kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Weeteling Keukens heeft voldaan, tenzij de klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. De retentierecht geldt eveneens op de grond van eerdere overeenkomsten waaruit de klant nog betalingen verschuldigd is aan Weeteling Keukens.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan Weeteling Keukens te verrekenen met een vordering op Weeteling Keukens.

Eigendomsvoorbehoud

 1. Weeteling Keukens blijft eigenaar van alle geleverde producten totdat de klant volledig heeft voldaan aan al zijn betalingsverplichtingen ten aanzien van Weeteling Keukensop grond van wat voor met Weeteling Keukens overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming
 2. Tot die tijd kan Weeteling Keukens zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.
 4. Indien Weeteling Keukens een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Weeteling Keukens het recht om een schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.

Levering

 1. Leveringen vinden plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Leveringen vinden plaats bij Weeteling Keukens, tenzij partijen anders zijn overeengekomen
 3. Leveringen van online bestelde producten vind plaat op het door de klant aangegeven adres op de dag wanneer het product geplaatst word.
 4. Indien de overeengekomen bedragen niet of niet op tijd worden voldaan, heeft Weeteling Keukens het recht om zijn verplichtingen op te schorten totdat overeengekomen deel alsnog is voldaan.

Levertijd

 1. De door Weeteling Keukens opgegeven levertijden zijn indicatief en geven de klant bij overschrijding geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders zijn overeengekomen.
 2. De levertijd vangt aan op het moment dat de klant het (elektronische) bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een (elektronische) bevestiging heeft gekregen van Weeteling Keukens.
 3. Overschrijding van de opgegeven levertijd geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de overeenkomst te ontbinden, tenzij Weeteling Keukens niet binnen 14 dagen na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand kan leveren of partijen hierover iets anders hebben afgesproken

Feitelijk levering

De klant dient ervoor zorg te dragen dat de feitelijke levering van de door hem bestelde producten tijdig kan plaatsvinden.

Transportkosten

Transportkosten zijn voor rekening van de klant, tenzij partijen hierover iets anders hebben afgesproken.

Verpakking en verzenden

 1. Indien de verpakking van een geleverd product geopend of beschadigd is, dan dient de klant, alvorens het product in ontvangst te nemen, hiervan door de expediteur c.q. bezorger een aantekening op te laten maken, bij gebreke waarvan Weeteling Keukens niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.
 2. Indien de klant zelf voor transport van een product zorgdraagt, dient hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer te melden aan Weeteling Keukens, bij gebreke waarvan Weeteling Keukens niet aansprakelijk kan worden gehouden voor eventuele schade.

Verzekering

  1. De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal
  • Geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst
  • Zaken van Weeteling Keukens die bij de klant aanwezig zijn
  • Zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd
  1. De klant geeft op eerste verzoek van Weeteling Keukens de polis van deze verzekering ter inzage.

  Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring

 1. Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor de rekening van de klant.

Montage/ installatie

Hoewel Weeteling Keukens zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

Garantie

 1. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Weeteling Keukens enkel een inspanningsverplichting en dus geen resultaatsverplichting.
 2. De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk€ fabricage, constructie of materiaal.
 3. De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, of nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 4. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.

Uitvoering van de overeenkomst

 1. Weeteling Keukens voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
 2. Weeteling Keukens heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Weeteling Keukens tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Weeteling Keukens tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

 1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Weeteling Keukens
 2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derde afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
 3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Weeteling Keukens de betreffende bescheiden.
 4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Weeteling Keukens redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Weeteling Keukens tegen alle aanspraken van derde die verband houden met de door Weeteling Keukens geleverde producten en/of diensten.

Klachten

 1. De klant dient een door Weeteling Keukens geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten dan dient de klant Weeteling Keukens daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen
 3. Consumenten dienen Weeteling Keukens uiterlijk binnen 1 maand na constatering van de tekortkoming hiervan op de hoogte te stellen.
 4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Weeteling Keukens in staat is hierop adequaat te reageren
 5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Weeteling Keukens gehouden kan worden om ander werkzaamheden te verrichten dan zijn overgekomen.

Ingebrekestelling

 1. De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Weeteling Keukens.
 2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Weeteling Keukens ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Weeteling Keukens een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan Weeteling Keukens verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Weeteling Keukens

 1. Weeteling Keukens is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Indien Weeteling Keukens aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
 3. Weeteling Keukens is nooit aansprakelijk voor indirect schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derde.
 4. Indien Weeteling Keukens aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Weeteling Keukens vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee word niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Overmacht

 1. In aanvulling op het bepaalde artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Weeteling Keukens in de nakoming enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Weeteling Keukens kan worden toegerekend in een van de wil van Weeteling Keukens onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk word verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Weeteling Keukens kan worden verlangd.
 2. Tot de in lid 1 genoemde overmachtssituatie worden ook -doch niet uitsluitend – gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen, etc) ; wanprestatie en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden; onverwachte stroom-, electriciteits- internet-, computer- en telecomstoringen; computervirussen, stakingen, overheidsmatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.
 3. Indien zich een overmachtssituatie voordoet waardoor Weeteling Keukens 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Weeteling Keukens er weer aan kan voldoen.
 4. Wanaf het moment dat een overmachtssituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide partijende overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.
 5. Weeteling Keukens is in een overmachtssituatie geen enkele (schade) vergoeding verschuldigd, ook niet als het als gevolg van de overmacht toestand enig voordeel geniet.

Recht op ontbinding

 1. De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Weeteling Keukens toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkomingen, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.
 2. Is de nakoming van de verplichting door Weeteling Keukens niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan de ontbinding pas plaatsvinden nadat Weeteling Keukens in verzuim is.
 3. Weeteling Keukens heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien Weeteling Keukens kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan nodig blijkt te zijn om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan
 2. Voorgaand lid is niet van toepassing bij producten die zijn afgenomen in een fysieke winkel.

Wijziging algemene voorwaarden

 1. Weeteling Keukens is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Weeteling Keukens zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derde worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Weeteling Keukens.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen Nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derde worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Weeteling Keukens.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83 tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Weeteling Keukens is gevestigd/ praktijk houdt/ kantoor houdt is exlussief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.